Türk Kanunları Mevzuatı

TC Kanunlarının bulunduğu kaynakları kağıt kaynaklar ve elektronik kaynaklar olmak üzere ikiye ayırabiliriz:

A. Kağıt kaynaklar

Kağıt kaynaklar : Resmi Gazete, Düstur, Külliyatlar ve TBMM Tutanak Dergisi yer alır.

1. Resmi Gazete.- Resmi Gazete, Ankara’da 1920’de kurulmuştur. 1927’den beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Resmi Gazete, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yayımlanmaktadır. Gazete bayilerinde satılmaz ve sadece abone olanlara gönderilir. Resmi Gazete kural günlük yayındır. Ancak bazen acele yayınlanması lazım gelen bir metin için aynı gün ikinci bir sayı daha çıkarılır. Buna “mükerrer sayı” denir. Resmi Gazete’ye atıf usulü (gönderme usulü) genellikle şöyledir (örnek): RG, 10.5.2000, Sayı 12345, s.10

2. Düstur.- Osmanlı Devleti döneminde devlet mevzuatının bir araya getirilerek bastırılması ilk defa 1851 yılında gerçekleştirilmiştir. Fakat bu alanda ilk önemli eser, “Düstur” adı altında 1863 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Düsturun Cumhuriyet döneminde de yayınlanmasına devam edilmektedir. Bu eser beş gruba (tertibe) ayrılır.

Birinci Tertip: 1908 yılına kadar yayınlanan mevzuatı içerir.

İkinci Tertip: 1908-1920 yıllarını kapsar. 12 cilttir.

Üçüncü Tertip: 23 Nisan 1923’ten 27 Mayıs 1960 tarihine kadar yayınlanan kanunları içerir. Toplam 41 cilttir.

Dördüncü Tertip: 27 Mayıs 1960 ile 7 Eylül 1961 tarihleri arasında Milli Birlik Komitesi ve Kurucu Meclis tarafından yayınlanan kanunlar bir cilt halinde dördüncü tertip düstur olarak basılmıştır.

Beşinci Tertip: 1 Kasım 1961 tarihinden bu güne yayınlanan kanunlar beşinci tertibi oluşturur.

Düstura atıf usulü şöyledir (örnek): Düstur, Tertip 5, Cilt 20, s.2

3. Külliyatlar.- Anayasa, yürürlükteki kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğütarafından yayınlanan “Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı”nda (6 Cilt) külliyatta toplanmıştır. Kanun hükmünde kararnameler de “Kanun Hükmünde Kararnameler Külliyatı”nda (3 Cilt) toplanmıştır.

4. TBMM Tutanak Dergisi.- Eski adı Zabıt Ceridesi  olan Tutanak Dergisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan Genel Kurul görüşmelerinin tutanaklarını ve bu görüşmelere dayanak teşkil eden metinleri, özellikle kanun teklif ve tasarılarını, komisyon raporlarını vs. içerir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına internet üzerinden http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak.sorgu_baslangic adresinden ulaşılabilir. )

 

II. ELEKTRONIK KAYNAKLAR (E-Mevzuat Kaynakları)

Mevzuata ulaşmanın daha kolay yolu e-kaynaklara başvurmaktır. Bunlar CD’ler ve internetteki mevzuat siteleridir. örneğin www.hukuki.net

a. MEVZUAT CD’LERI

1. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü Mevzuat CD’si. Bu CD’de Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı  (6 Cilt) bulunmaktadır.

2. Özel Mevzuat CD’leri: Çeşitli özel kişi ve kuruluşların hazırladıkları mevzuat CD’leri vardır. Bunların başında Kazancı Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketinin hazırladığı ve piyasaya sunduğu her ay güncellenen “Kazancı T.C. Ana Mevzuat CD’si” sayılabilir. Ayrica Lebib Yalkin hukuk yayinlari CD si de ayni paraleldedir.

b. MEVZUAT SITELERI

Internet aracılığıyla mevzuata ulaşmak ve bunlarda arama yapmak mümkündür. Başlıca mevzuat siteleri şunlardır:

1. Elektronik Resmi Gazete:

a) Resmi Gazetenin  1997 yılında buyana olan sayılarına bir ücretli site olan http://www.rega.com.tr adresinden ulaşılabilir ve bu sitede arama yapabilir.

b) 2000 yılından beri Resmi Gazetenin sayılarına ücretsiz olarak Başbakanlık internet sitesinden  http://rega.basbakanlik.gov.tr  ulaşılabilmektedir.

2. E-Mevzuat – Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS): http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr  ( Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından tarafından hazırlanmaktadır. Kanun, KHK, Tüzük, ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğü konulmuş yönetmeliklere ulaşılabilir).

3. TBMM Sitesi: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar.sorgu_baslangic 16 Haziran 1999 tarihinden itibaren kabul edilen kanun metinlerine ve keza kanun teklif, tasarı, gerekçe ve meclis görüşmesi metinlerine ulaşılabilir. Keza bu kanunların yayanlandığı Resmi Gazetede tarih ve sayısı ve bunlar hakkında Cumhurbaşkanınca yapılan işlem  buradan öğrenilebilir. TBMM tarafından kabul edilen ama heniz Cumhurbaşkanınca yayınlanmamış kanun metinlerine ulaşmak için tek hukuki kaynaktır.

4. Özel Mevzuat Siteleri: Internette çeşitli özel kişi ve kurumların hazırladığı mevzuat siteleri de vardır. Bunların en iyisi ücretsiz mevzuat sitesi olan Hukuki Net sitesinin mevzuat bölümüdür.

Author: kanuni el yasa

1 thought on “Türk Kanunları Mevzuatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.