E-Ticaret

E-Ticaret Kanunları her çeşit elektronik ticareti içeren, B2C, B2B ve C2C uygulamalarını düzenleyen ve e-ticaret ile uğraşan bütün gerçek ve tüzel kişileri bağlayan mevzuat metinleridir.

Türkiye’de Elektronik ticaret (E ticaret) uygulamasının tabi olduğu kanunlar listesi :

  • 05/11/2014 tarih ve 29166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”
  • 10/11/2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5809 Sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”
  • 04/05/2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”
  • 23/01/2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5070 Sayılı “Elektronik İmza Kanunu”
  • 08/03/1995 tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4077 Sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”

E-Ticaret Yönetmelikleri listesi :

  • 26/08/2015 tarih ve 29457 Sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”
  • 15/07/2015 tarih ve 29417 Sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”
  • 06/03/2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”
  • 30/11/2007 tarih ve 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

Ek olarak; E-ticaret konusunda uzman avukat arıyorsanız PHB bilişim suçları bölümü ve bu konudaki hukuki tartışmalar için bilişim hukuku forumları iyi bir bağlangıç noktası olabilir.

Ayrıca bakınız:  Bilgisayar Suçları

Hukuksal himaye sigortası

Hukuksal Himaye Sigortası kanunları ve mevzuatı :

Hukuksal koruma sigortası da denilen bu sigorta çeşidi ile kişilerin avukat ücreti ve yargılama gideri ödemesi güvence altına alınıyor.

Ülkemizde hukuksal himaye sigortasının öncülüğünü yapan hukuki net hukuk sitesi, kişilerin haklarına çok daha ucuz yollar ile kavuşmasını sağlamak için çeşitli işbirlikleri yaparak ülkemize hukuk sigortasını getirmiş bulunmaktalar.

Peki bu sigortanın kanuni dayanağı nedir?

Dayanak

linkinde de açıklandığı üzere hukuksal koruma sigortasının dayanağo 5684 no’lu sigortacılık kanunu ve bu kanuna ilişkin 26579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  11.07.2007 tarihli Sigorta branşlarına ilişkin 2007/1 nolu tebliğ dir.

Hukuksal koruma sigortası ile ilgili detaylara ve poliçe şartlarına

https://sigorta.hukuki.net sitesinden erişebilirsiniz.

İnsanlar bu sigorta ile her türlü hukuka ilişkin danışma, dava ve icra işlerini avukata para ödemeden, mahkemeye harç ödemeden gerçekleştireceğinden hak arama hürriyeti sağlanmış olacak, adalet mekanizması hızlanacak ve insanların artık avukata gitmekten korkusu kalmayacak. Bu sayede adliyeler de kendi başlarına dava açmaya çalışan ve gereksiz davalarla uğraşanlardan kurtulmuş olacak.

Not: Hukuki net sitesinin önermediği hiç bir sigorta şirketi veya acentesi ile çalışmayın! Çünkü bu konuda bazı sigorta şirketleri hakkında yoğun şikayetler mevcut.

Güvenlik Kanunları

Özel güvenlik hizmetleri hakkındaki kanunlar ve ilgili mevzuat aşağıda olup, konuya özel kanun 5188 sayılı yasadır.

2004 tarihine dek her hangi bir hukuki mevzuatı olmayan özel güvenlik sektörü, güvenlik görevlileri ve güvenlik şirketlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile Özel güvenlik hizmetleri hakkında kanuni düzenlemeler 5188 sayılı yasa ile düzenlenmiş olup, 5188 sayılı  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN Kabul Tarihi: 10-06-2004   olup,  26-06-2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (2011 senesi itibari ile torba yasa ile özel güvenlik kanunu tasarısı kabul için TBMM de beklemektedir).

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun veya Özel güvenlik hizmetleri kanunu .

Güvenlik kanununun uygulanması ve yürütülmesine ilişkin yönetmelik ise (Özel Güvenlik Yönetmeliği) 07/10/2004 tarih,  25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu şekilde 5188 sayılı kanunun uygulaması hakkında takip edilecek usüller ve esaslar belirlenmiştir.

Çek Kanunları

Çekle ödemelerin düzenlenmesi için çek kanunları TBMM tarafından yeniden tasarlanmış ve 14.12.2009 tarihinde 5941 sayılı Çek Kanunu kabul edilerek, 1985 tarihli 3167 sayılı çek kanunu uygulamasına son verilmiştir.

Eski ve yeni çek kanunları karşılaştırması sonradan yapılacaktır. Ancak yeni kanundaki en büyük değişiklik çek cezalarının yeniden düzenlenerek karşılıksız çek verenlere ödeme taahhüdünde bulunmaları halinde bir fırsat vermesidir. Yeni kanunun en büyük dezavantajı ise çek bedelini kasıtlı olarak ödemek istemeyen kötüniyetli kişilere de fırsat tanımasıdır.

Yürürlükten kalkan ve yeni yürürlüğe giren çek kanunları :

3167 sayılı Eski Çek Kanunu

5941 sayılı Yeni Çek Kanunu

* 5941 sayılı çek yasası ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında yasa VE  4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ceza Kanunları

Tüm Türk ceza kanunları , yeni TCK kanunu , eski Tck yasası , Ceza infaz kanunu, Ceza muhakemeleri kanunu ve tüm ceza hukuku mevzuatı :

Ceza hukuku mevzuatı 

Ceza Hukuku forumları

Ceza Hukuku Bilim dalı

Yeni TCK ( Yeni Türk Ceza Kanunu)

Ceza Hukuku Mevzuatı

Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza Muhakemesi Hukuku Forumları

Ceza Usul Hukuku bilim dalı

Suç ve Ceza

Türk Kanunları Mevzuatı

TC Kanunlarının bulunduğu kaynakları kağıt kaynaklar ve elektronik kaynaklar olmak üzere ikiye ayırabiliriz:

A. Kağıt kaynaklar

Kağıt kaynaklar : Resmi Gazete, Düstur, Külliyatlar ve TBMM Tutanak Dergisi yer alır.

1. Resmi Gazete.- Resmi Gazete, Ankara’da 1920’de kurulmuştur. 1927’den beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Resmi Gazete, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yayımlanmaktadır. Gazete bayilerinde satılmaz ve sadece abone olanlara gönderilir. Resmi Gazete kural günlük yayındır. Ancak bazen acele yayınlanması lazım gelen bir metin için aynı gün ikinci bir sayı daha çıkarılır. Buna “mükerrer sayı” denir. Resmi Gazete’ye atıf usulü (gönderme usulü) genellikle şöyledir (örnek): RG, 10.5.2000, Sayı 12345, s.10

2. Düstur.- Osmanlı Devleti döneminde devlet mevzuatının bir araya getirilerek bastırılması ilk defa 1851 yılında gerçekleştirilmiştir. Fakat bu alanda ilk önemli eser, “Düstur” adı altında 1863 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Düsturun Cumhuriyet döneminde de yayınlanmasına devam edilmektedir. Bu eser beş gruba (tertibe) ayrılır.

Birinci Tertip: 1908 yılına kadar yayınlanan mevzuatı içerir.

İkinci Tertip: 1908-1920 yıllarını kapsar. 12 cilttir.

Üçüncü Tertip: 23 Nisan 1923’ten 27 Mayıs 1960 tarihine kadar yayınlanan kanunları içerir. Toplam 41 cilttir.

Dördüncü Tertip: 27 Mayıs 1960 ile 7 Eylül 1961 tarihleri arasında Milli Birlik Komitesi ve Kurucu Meclis tarafından yayınlanan kanunlar bir cilt halinde dördüncü tertip düstur olarak basılmıştır.

Beşinci Tertip: 1 Kasım 1961 tarihinden bu güne yayınlanan kanunlar beşinci tertibi oluşturur.

Düstura atıf usulü şöyledir (örnek): Düstur, Tertip 5, Cilt 20, s.2

3. Külliyatlar.- Anayasa, yürürlükteki kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğütarafından yayınlanan “Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı”nda (6 Cilt) külliyatta toplanmıştır. Kanun hükmünde kararnameler de “Kanun Hükmünde Kararnameler Külliyatı”nda (3 Cilt) toplanmıştır.

4. TBMM Tutanak Dergisi.- Eski adı Zabıt Ceridesi  olan Tutanak Dergisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan Genel Kurul görüşmelerinin tutanaklarını ve bu görüşmelere dayanak teşkil eden metinleri, özellikle kanun teklif ve tasarılarını, komisyon raporlarını vs. içerir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına internet üzerinden http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak.sorgu_baslangic adresinden ulaşılabilir. )

 

II. ELEKTRONIK KAYNAKLAR (E-Mevzuat Kaynakları)

Mevzuata ulaşmanın daha kolay yolu e-kaynaklara başvurmaktır. Bunlar CD’ler ve internetteki mevzuat siteleridir. örneğin www.hukuki.net

a. MEVZUAT CD’LERI

1. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü Mevzuat CD’si. Bu CD’de Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı  (6 Cilt) bulunmaktadır.

2. Özel Mevzuat CD’leri: Çeşitli özel kişi ve kuruluşların hazırladıkları mevzuat CD’leri vardır. Bunların başında Kazancı Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketinin hazırladığı ve piyasaya sunduğu her ay güncellenen “Kazancı T.C. Ana Mevzuat CD’si” sayılabilir. Ayrica Lebib Yalkin hukuk yayinlari CD si de ayni paraleldedir.

b. MEVZUAT SITELERI

Internet aracılığıyla mevzuata ulaşmak ve bunlarda arama yapmak mümkündür. Başlıca mevzuat siteleri şunlardır:

1. Elektronik Resmi Gazete:

a) Resmi Gazetenin  1997 yılında buyana olan sayılarına bir ücretli site olan http://www.rega.com.tr adresinden ulaşılabilir ve bu sitede arama yapabilir.

b) 2000 yılından beri Resmi Gazetenin sayılarına ücretsiz olarak Başbakanlık internet sitesinden  http://rega.basbakanlik.gov.tr  ulaşılabilmektedir.

2. E-Mevzuat – Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS): http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr  ( Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından tarafından hazırlanmaktadır. Kanun, KHK, Tüzük, ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğü konulmuş yönetmeliklere ulaşılabilir).

3. TBMM Sitesi: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar.sorgu_baslangic 16 Haziran 1999 tarihinden itibaren kabul edilen kanun metinlerine ve keza kanun teklif, tasarı, gerekçe ve meclis görüşmesi metinlerine ulaşılabilir. Keza bu kanunların yayanlandığı Resmi Gazetede tarih ve sayısı ve bunlar hakkında Cumhurbaşkanınca yapılan işlem  buradan öğrenilebilir. TBMM tarafından kabul edilen ama heniz Cumhurbaşkanınca yayınlanmamış kanun metinlerine ulaşmak için tek hukuki kaynaktır.

4. Özel Mevzuat Siteleri: Internette çeşitli özel kişi ve kurumların hazırladığı mevzuat siteleri de vardır. Bunların en iyisi ücretsiz mevzuat sitesi olan Hukuki Net sitesinin mevzuat bölümüdür.