Ceza Kanunları

Tüm Türk ceza kanunları , yeni TCK kanunu , eski Tck yasası , Ceza infaz kanunu, Ceza muhakemeleri kanunu ve tüm ceza hukuku mevzuatı :

Ceza hukuku mevzuatı 

Ceza Hukuku forumları

Ceza Hukuku Bilim dalı

Yeni TCK ( Yeni Türk Ceza Kanunu)

Ceza Hukuku Mevzuatı

Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza Muhakemesi Hukuku Forumları

Ceza Usul Hukuku bilim dalı

Suç ve Ceza

Türk Kanunları Mevzuatı

TC Kanunlarının bulunduğu kaynakları kağıt kaynaklar ve elektronik kaynaklar olmak üzere ikiye ayırabiliriz:

A. Kağıt kaynaklar

Kağıt kaynaklar : Resmi Gazete, Düstur, Külliyatlar ve TBMM Tutanak Dergisi yer alır.

1. Resmi Gazete.- Resmi Gazete, Ankara’da 1920’de kurulmuştur. 1927’den beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Resmi Gazete, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yayımlanmaktadır. Gazete bayilerinde satılmaz ve sadece abone olanlara gönderilir. Resmi Gazete kural günlük yayındır. Ancak bazen acele yayınlanması lazım gelen bir metin için aynı gün ikinci bir sayı daha çıkarılır. Buna “mükerrer sayı” denir. Resmi Gazete’ye atıf usulü (gönderme usulü) genellikle şöyledir (örnek): RG, 10.5.2000, Sayı 12345, s.10

2. Düstur.- Osmanlı Devleti döneminde devlet mevzuatının bir araya getirilerek bastırılması ilk defa 1851 yılında gerçekleştirilmiştir. Fakat bu alanda ilk önemli eser, “Düstur” adı altında 1863 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Düsturun Cumhuriyet döneminde de yayınlanmasına devam edilmektedir. Bu eser beş gruba (tertibe) ayrılır.

Birinci Tertip: 1908 yılına kadar yayınlanan mevzuatı içerir.

İkinci Tertip: 1908-1920 yıllarını kapsar. 12 cilttir.

Üçüncü Tertip: 23 Nisan 1923’ten 27 Mayıs 1960 tarihine kadar yayınlanan kanunları içerir. Toplam 41 cilttir.

Dördüncü Tertip: 27 Mayıs 1960 ile 7 Eylül 1961 tarihleri arasında Milli Birlik Komitesi ve Kurucu Meclis tarafından yayınlanan kanunlar bir cilt halinde dördüncü tertip düstur olarak basılmıştır.

Beşinci Tertip: 1 Kasım 1961 tarihinden bu güne yayınlanan kanunlar beşinci tertibi oluşturur.

Düstura atıf usulü şöyledir (örnek): Düstur, Tertip 5, Cilt 20, s.2

3. Külliyatlar.- Anayasa, yürürlükteki kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğütarafından yayınlanan “Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı”nda (6 Cilt) külliyatta toplanmıştır. Kanun hükmünde kararnameler de “Kanun Hükmünde Kararnameler Külliyatı”nda (3 Cilt) toplanmıştır.

4. TBMM Tutanak Dergisi.- Eski adı Zabıt Ceridesi  olan Tutanak Dergisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan Genel Kurul görüşmelerinin tutanaklarını ve bu görüşmelere dayanak teşkil eden metinleri, özellikle kanun teklif ve tasarılarını, komisyon raporlarını vs. içerir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına internet üzerinden http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak.sorgu_baslangic adresinden ulaşılabilir. )

 

II. ELEKTRONIK KAYNAKLAR (E-Mevzuat Kaynakları)

Mevzuata ulaşmanın daha kolay yolu e-kaynaklara başvurmaktır. Bunlar CD’ler ve internetteki mevzuat siteleridir. örneğin www.hukuki.net

a. MEVZUAT CD’LERI

1. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü Mevzuat CD’si. Bu CD’de Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı  (6 Cilt) bulunmaktadır.

2. Özel Mevzuat CD’leri: Çeşitli özel kişi ve kuruluşların hazırladıkları mevzuat CD’leri vardır. Bunların başında Kazancı Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketinin hazırladığı ve piyasaya sunduğu her ay güncellenen “Kazancı T.C. Ana Mevzuat CD’si” sayılabilir. Ayrica Lebib Yalkin hukuk yayinlari CD si de ayni paraleldedir.

b. MEVZUAT SITELERI

Internet aracılığıyla mevzuata ulaşmak ve bunlarda arama yapmak mümkündür. Başlıca mevzuat siteleri şunlardır:

1. Elektronik Resmi Gazete:

a) Resmi Gazetenin  1997 yılında buyana olan sayılarına bir ücretli site olan http://www.rega.com.tr adresinden ulaşılabilir ve bu sitede arama yapabilir.

b) 2000 yılından beri Resmi Gazetenin sayılarına ücretsiz olarak Başbakanlık internet sitesinden  http://rega.basbakanlik.gov.tr  ulaşılabilmektedir.

2. E-Mevzuat – Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS): http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr  ( Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından tarafından hazırlanmaktadır. Kanun, KHK, Tüzük, ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğü konulmuş yönetmeliklere ulaşılabilir).

3. TBMM Sitesi: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar.sorgu_baslangic 16 Haziran 1999 tarihinden itibaren kabul edilen kanun metinlerine ve keza kanun teklif, tasarı, gerekçe ve meclis görüşmesi metinlerine ulaşılabilir. Keza bu kanunların yayanlandığı Resmi Gazetede tarih ve sayısı ve bunlar hakkında Cumhurbaşkanınca yapılan işlem  buradan öğrenilebilir. TBMM tarafından kabul edilen ama heniz Cumhurbaşkanınca yayınlanmamış kanun metinlerine ulaşmak için tek hukuki kaynaktır.

4. Özel Mevzuat Siteleri: Internette çeşitli özel kişi ve kurumların hazırladığı mevzuat siteleri de vardır. Bunların en iyisi ücretsiz mevzuat sitesi olan Hukuki Net sitesinin mevzuat bölümüdür.

Tüketici Kanunları

Ticari olmayan alışverişler için tüketici sorunları, haklar ve borçlar, garantiler, ihtilaflar ve tüm tüketici kanunları ve mevzuatı:

Tüketici Hukuku

Tüketici kanunları ve mevzuatı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Garanti belgesinde olması gerekenler)

Devre Tatil (Devre tatil ve tatil köyleri hk.)

Kampanyalı Satışlar (Kampanyalar ile ilgili kanun ve mevzuat.)

Garanti belgesi ile satış zorunluluğu hakkında karar

Tüketici Hukuku forumları

SGK Kanunları

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK. – SGK.) ve Sosyal güvenlik kanunları :

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Sigortalar Mevzuatı

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi Ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

İşsizlik Sigortası Kanunu

1479 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

3201 SAYILI YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SSK’ nın işverene rücu hakkı

Sosyal Sigortalar Hukuku forumları

Kat Mülkiyeti Mevzuatı

Kat mülkiyeti, komşuluk hukuku, apartman ve yönetici hak ve görevleri ile ilgili kanunlar ve diğer hukuk kaynakları ;

Kat Mülkiyeti Forumları

Kat Mülkiyeti hukuku mevzuatı

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Malikinin Genel Giderlere Katılma Borcu

Maliklerin Ortak Rızası ile Anayapıda Onarım

Yöneticinin Sorumluluğu

Apartman Yönetim Planına Aykırılık-Meskenin İşyeri Olarak Kullanılamayacağı

Kat mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi

Ortak Yerlere Müdahalenin Önlenmesi-Kiracının Dava Hakkı

Ortak Yerlerin Kullanımı

Apartman Aidatı – Gecikme Tazminatı – Temerrüt Tarihi

Kat Mülkiyeti Yönetim Planı Bağımsız Bölümün Avukatlık Bürosu Olarak Kullanılması

Kat Malikine, ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda izin verilmesi gerekir.

Apartman yönetimi aleyhine tazminat davası açılması halinde; davalı olarak kişilik kazanmamış bir topluluğa husumet yöneltilmiş olmasına rağmen, husumet yönünden davanın reddine değil, gerçek davalıların (kat malikleri) gösterilmesi hususunda davacıya önel verilip sonucuna göre işlem yapılmalıdır .

Apartman Yöneticisinin Dava Ehliyeti

Kat Mülkiyeti Hukuku

Tüm Hukuk dalları

Türk Hukuk Sitesi ana dizininde tüm hukuk dalları ayrı kategorilerde işlenerek branşlara göre yararlı bilgiler verilmiş.

Aile Hukuku : Medeni hukukun aile hukuku bölümü.

Anayasa Hukuku : Anayasalar.

Avrupa Birliği Hukuku : Avrupa birliği (AB) süreci ile ilgili kanunlar.

Avukatlık Hukuku : Avukatlar hakkındaki mevzuat.

Bankacılık Hukuku : Bankalar, banka kredi kartları hakkındaki kanunlar ve ilgili mevzuat.

Basın Hukuku : Yayınlar ve Basın eserleri.

Bilişim Hukuku  : Teknoloji ve bilişim kanunları.

Borçlar Hukuku : Borç ilişkileri hakkında mevzuat.

Boşanma Hukuku : Evlenme ve boşanma mevzuatı.

Çevre Hukuku : Çevresel düzenlemeler.

Ceza Hukuku  : Türk ceza hukuku.

Ceza Usul Hukuku : Ceza yargılaması kanunları.

Deniz Hukuku  : Deniz mevzuatı.

Devletler Hukuku  : Uluslararası düzenlemeler.

Eşya Hukuku : Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki haklar.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku  : Fikri haklar, telif ve sanat eserleri mevzuatı.

Gayrımenkul Hukuku  : Taşınmaz mevzuatı.

Icra Hukuku : Cebri icra ve haciz işlemlerine dair kanunlar.

Idare Hukuku : Yönetsel hukuk.

Idari Yargılama Hukuku : İdare mahkemelerinde yargılama hukuku.

Iflas Hukuku : Ticaret ile uğraşan tacirlerin ve şirketlerin iflası.

Ihale Hukuku : Genel ve Kamu ihale mevzuatı.

Imar Hukuku : İmar ve Belediye hukuku.

Internet Hukuku : İnternet ile ilgili kanular.

Islam Hukuku : İslam’da hukuk sistemi.

Iş Hukuku : Eleman çalıştırılması, işveren ve işçi hukuku.

Kamu Hukuku : Amme hukuku.

Kat Mülkiyeti Hukuku : Kat mülkiyeti ve komşuluk kanunları.

Kıymetli Evrak Hukuku  : Çek, poliçe, bono (senet) hakkındaki mevzuat.

Kira Hukuku : Kiracı ve kiraya verenlerin tabi olduğu yasal düzenlemeler.

Mal Rejimleri Hukuku  : Evlilik ve evlilikte mal rejimleri.

Marka – Patent Hukuku : Markalar ve Patent, Marka Tescili sonrası hukuki haklar, ihtilaflar.

Medeni Usul Hukuku : Medeni yargılama hukuku, mahkemelerin tabi olduğu hukuk.

Miras Hukuku : Miras bırakan ve mirasçıların tabi olduğu yasal rejim.

Rekabet Hukuku : Ticaret ve haksız rekabet.

Reklam Hukuku : Reklam.

Roma Hukuku : Çağdaş hukukun temelleri.

Sağlık Hukuku : Hasta hakları, tıp ve sağlık hakkındaki kanunlar.

Sermaye Piyasası Hukuku : SPK düzenlemeleri.

Sigorta Hukuku : Sigortacılık mevzuatı.

Şirketler Hukuku : Firmalar ve şirketlerin tabi olduğu hukuk dalı.

Sosyal Güvenlik Hukuku : SGK (SSK) mevzuatı.

Spor Hukuku : Spor müsabakaları hakkındaki kanuni düzenlemeler.

Tazminat Hukuku : Trafik kazaları, kaza ve oluşan zarar ziyanların tazmini.

Ticaret Hukuku  : Ticaret hayatı ile ilgili mevzuat.

Tüketici Hukuku : Tüketici sorunları ve ticari olmayan alışverişler dolayısıyla tüketici hakları.

Vatandaşlık Hukuku : TC. Vatandaşlık ve Nüfus işlemlerine dair düzenlemeler.

Vergi Hukuku : Maliye, muhasebe ve genel vergi mevzuatı.